Turistické cíle

1. Zámek Dobříš

Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu z Prahy do Dobříše každého návštěvníka. Současná podoba zámku pochází z let 1745-1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mannsfeld. Jeho dcera Izabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší, a posléze roku 1945 konfiskován československým státem a využíván jako Domov spisovatelů. V roce 1998 byl zámek spolu s francouzským a anglickým parkem vrácen do soukromého vlastnictví. Současným majitelem zámku je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska. Zámek je otevřen celoročně široké veřejnosti včetně expozice a francouzského parku. Expozice je provozována správou zámku Dobříš. Snadná dostupnost, rozlehlý zrcadlový sál (220 m2), udržovaný francouzský park a možnost ubytování přímo vybízejí k návštěvě zámku Dobříš.

vzdálenost: 13 km

www.zamekdobris.cz

2. Svatá Hora, Příbram

Svatá Hora je nejvýznamnějším mariánským poutním místem u nás. Snad již ve 14. století na vrchu nad Příbramí stávala gotická kaple, jejíž zdivo je patrně obsaženo ve hmotě bočních stěn současného kostela. Pověst o vzniku kapličky říká, že ji nechal ve 13. století postavit šlechtic z rodu Malovců z vděčnosti Panně Marii za to, že ho ochránila před loupežníky. Od 17. století je pak významným poutním místem, dominující okolí Příbrami. Areál s ambity, kaplemi a bránami kolem impozantního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, vznikal v douhém období mezi roky 1658 a 1709. Plány pravděpodobně vyhotovili význační architekti C. Lurago a G. D. Orsi, od počátku 18. století se zde uplatnil P. I. Bayer. Při kostele stojí bývalá jezuitská barokní rezidence. Bohatě vybavené vnitřní chrámové prostory mají nádhernou štukovou výzdobu. V centru zlaceného oltáře je umístěna ve stříbrné skříňce gotická soška Madony s dítětem.

vzdálenost: 10 km

www.svata-hora.cz

3. Hornické muzeum Příbram

Muzeum patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví. V 19. století byly do muzejního depozitáře získány mimo jiné archeologické nálezy z doby Keltů, středověké a novodobé hornické pracovní nástroje a nářadí, sbírky nerostů, báňské uniformy, prapory, modely šachet zv. štufnverky, staré důlní mapy, úřednické listiny a také doklady umělecké lidové tvořivosti havířů.

Od konce 90. let 20. století se zařadilo Hornické muzeum Příbram podle počtu stálých expozic mezi pět největších muzeí v ČR a k největším hornickým muzeím v Evropě; díky prezentační nabídce se těší návštěvnosti, která přesáhla ročně 60 000 osob, což je dokladem, že muzeum patří zároveň k vyhledávaným turistickým cílům Středočeského kraje.

vzdálenost: 10 km

www.muzeum-pribram.cz

4. Zámek Březnice

Vznik malebného březnického zámku je spojen s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců. Původní gotická tvrz tvořena obvodovou zdí, dvoupatrovým obytným palácem a jednopatrovou budovou pochází z 1. pol. 13. století. Zámek s renesanční zahradou, obklopenou baštami na straně jedné a anglickým parkem na druhé straně, vytváří přirozenou dominantu města. Jeden z prvních významných držitelů a stavebníků byl v 15. století nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, husitský hejtman a přítel Mistra Jana Husa. Ten březnický hrad přestavěl. Březnice však byla v době husitských válek obležena vojsky katolických pánů a dobyta. Poničená tvrz zůstala na čas neobydlená. V roce 1506 ji získali Malovcové z Chýnova. V roce 1547 se Petr Malovec zapojil do povstání proti králi Ferdinandovi I. a jeho majetek byl konfiskován. Díky Ferdinandově přízni získal v roce 1548 březnický majetek Jiřík z Lokšan a proměnil jej v pohodlné renesanční sídlo. Po bitvě na Bílé hoře (1621) se novým držitelem panství stal v roce 1623 Přibík Jeníšek z Újezda. V rámci rekatolizace přivedl do města jezuity, kteří založili jezuitskou kolej a kostel sv. Ignáce a Františka Xaverského v letech 1642 - 1650. Obě tyto stavby a zároveň zámeckou kapli z let 1625-1632 projektovali italští architekti, bratři, Carlo a Martin Luragové. Po vymření Jeníšků z Újezda v roce 1728 přešla Březnice na Krakovské z Kolowrat. Zbořením některých budov, přístavbou zdi s baštou a novorenesanční sgrafitovou omítkou vtiskli konečnou podobu zámku, zámeckým interiérům i sbírkám poslední soukromí majitelé Březnice, Palffyové z Erdödu, kterým byl v roce 1945 majetek konfiskován.

vzdálenost: 27 km

www.zamek-breznice.cz

5. Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbramě

Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života. Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem (arch.Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z r.1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké. S prostředím tohoto kraje je neodmyslitelně spjato zralé a vrcholné období Dvořákovy skladatelské tvorby. Vysoká byla místem, které znamenalo nesmírně mnoho pro oživení Dvořákovy tvůrčí fantazie. Sám Antonín Dvořák píše v dopisech svým přátelům "cítím se zde velice šťastným".

vzdálenost: 16 km

www.antonindvorak.cz

6. Vymyšlenská pěšina, Chotilsko

Vymyšlenská pěšina je oblast dubového porostu s teplomilnou květenou na jižních svazích Slapského přehradního jezera mezi Smilovicemi a Živohoští, od 13. století v majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Území rozkládájící se na ploše 67,16 ha bylo v roce 1989 vyhlášeno přírodní rezervací. V těchto místech je třeba hledat údolí, v němž podle pověsti stával kůň z ryzího zlata. Na něj přišla se podívati i kněžna Pražská, ale když jemu z lakoty ucho utrhnouti dala, nemohši jej dáti odnésti, kůň zmizel do neznáma.

vzdálenost: 30 km

www.get.to/chotilsko

7. Památník Karla Čapka ve Strži, Stará Huť u Dobříše

Památník byl zřízen v roce 1963 v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu i expozice byl památník znovuotevřen dne 25.dubna 1997 a je věnován nejen osobnosti a dílu Karla Čapka, ale i jeho manželky, herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Samostatnou expozici má od roku 1998 v podkroví domu novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Okolí památníku vyniká přírodními krásami a je dostupné turistickými stezkami. Možnost ubytování a stravování je v blízké Dobříši a Voznici. Památník je dostupný autem, vlakem i autobusem. V expozicích je prováděn výklad kvalifikovanými průvodci, který je přizpůsobován věku posluchačů a jejich zaměření.

vzdálenost: 15 km

www.capek-karel-pamatnik.cz

8. Památník Vojna, Lešetice

Památník se nachází uprostřed lesů 5 km jihovýchodně od Příbrami, na rozhraní katastrů obcí Lazsko, Lešetice a Zavržice. V místě známém výskytem železné, stříbrné a uranové rudy, byl nejprve v letech 1947 - 1949 vybudován německými válečnými zajatci pracovní tábor; pojmenování dostal podle nedalekého vrchu Vojna (666 m), na jehož úpatí se nachází. Po odsunu německých zajatců se od poloviny roku 1949 začal tábor naplňovat lidmi, kteří byli z politických důvodů, protiprávně, internováni bez soudu. Postupně zde vznikl největší tábor nucených prací v oblasti těžby uranu v Československu

V dlouhé řadě jmen politických vězňů upoutají pozornost ta, která patří lidem, co se v předchozím historickém vývoji výrazným způsobem zasloužili o náš stát. Poúnorové Československo se jim "odměnilo" nuceným pracovním nasazením při těžbě uranu za ostnatými dráty. Nechyběli mezi nimi známí vědci, umělci, duchovní, politici, sportovci (hokejoví reprezentanti, mistři světa z let 1947 a 1949).

vzdálenost: 13 km

www.muzeum-pribram.cz

Informace o jednotlivých památkách a cílech byly čerpány z jejich vlastních internetových stránek a stránek www.pampeliska.net.

webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov