Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obecní úřad Drásov

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 vznikla obec jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Stát do záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Drásov
Drásov 11
261 01 Příbram
tel./fax: 318 690 127
e-mail: urad@drasov.eu
internet: www.drasov.eu
el.podatelna: epodatelna@drasov.eu

5. Případné platby můžete poukázat

17523211/0100 KB v Příbrami

6. IČO

00242136

7. DIČ

CZ00242136

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

osobně na Obecním úřadě Drásov v úředních hodinách, písemně nebo elektronickou cestou

10. Příjem žádostí, stížností, návrhů, podnětů a dalších podání

osobně na Obecním úřadě Drásov v úředních hodinách, písemně nebo elektronickou cestou

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Drásov. Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

na OÚ Drásov : "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", "Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF)". Ostatní formuláře: na pověřeném úřadě Městském úřadě v Příbrami.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Obecně závazné vyhlášky obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (roky 2004 – 2014)

 • počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu – žádné
 • počet stížností podaných podle §16a – žádné
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – žádné

17. Seznam organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

 • Sbor dobrovolných hasičů v Drásově
 • Místní knihovna v Drásově

webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov